Nové reštaurátorské práce na ďalšom vitrážovom okne v kostole sv. Márie Magdalény III. etapa s finančnou podporou MK SR

20 dec

Sv. Mikuláš, biskup

Reštaurovaná vitráž: sv. Mikuláša ÚZPF -VSA č.8/1, ktorá bola predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádza v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou vedenou v ÚZPF pod číslom 58/1 v intraviláne obce Ľubietová na ulici Kňazovického č. 8, súp. č. 367, parc. C-KN č. 314.

S potešením by sme chceli informovať verejnosť o ukončení III. etapy reštaurátorských prác v kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej. Predmetom reštaurovania bolo ďalšie vitrážové okno, ktoré znázorňujú sv. Mikuláša s dotácie MK SR Obnovme si svoj dom 2021, ktoré nám poskytlo finančnú dotáciu vo výške 6.000,- €. Reštaurátorské práce realizoval i v pri tejto etape Mgr. art. Ladislav Čserba. Samotný postup reštaurovania spočíval z demontovania a prevezenia vitrážového okna do reštaurátorského ateliéru, kde boli po fotografickom z dokumentovaní poškodených častí očistené od hrubých nečistôt, poškodené časti vitráže boli rozobraté a doplnené novými chýbajúcimi sklami. Nasledovalo maľovanie, vypaľovanie farieb, osádzanie do nových olovených profilov. Potom nastúpil proces tmelenia, čistenia a osadenia vitráže medzi izolačné dvoj-sklo. Pred osádzaní vitráže sa ešte očistili a v ostení nafarbili kovové pásy do ktorých bola potom vložená zreštaurovaná vitráž.

Touto cestou Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod ďakuje Ministerstvu Kultúry Slovenskej republiky za finančnú dotáciu z grantu Obnovme si svoj dom 2021, ktorú farnosť dostala na reštaurátorské práce pre reštaurovanie vitrážového okna vytvoreného v poslednej tretine 19. storočia v maďarskej dielni, ktorá sa zaoberala výrobou takýchto okien. Ďakujeme aj Bohu známym farníkom, ktorí prispeli finančnými prostriedkami k obnove predmetnej vitráže zapísanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Poďakovanie patrí aj pani metodičke z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica Mgr. Andrei Gregovej a nakoniec veľké poďakovanie patrí Mgr. art. Ladislavovi Čserbovi a jeho spolupracovníkom, ktorí odborným spôsobom realizovali reštaurátorské práce predmetného vitrážového okna, ktoré sa nachádza na južnej strane lode rímskokatolíckeho kostola sv. Márie Magdalény v Ľubietovej.

o. Martin Uhrík, farský administrátor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *