Nové reštaurátorské práce na ďalších vitrážových oknách v kostole sv. Márie Magdalény II. etapa s finančnou podporou MK SR

9 jan
Reštaurované vitráže: sv. Štefan ÚZPF -VSA č.8/2, Baránok Boží – ÚZPF-VSA č.8/6, Ruža s ružencom – ÚZPF-VSA č.8/8, ktoré sú predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádzajú v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie ... Read more »

VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého ÚZPF 4978/1 z kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej v rámci verejného obstarávania

8 júl
Vážený pán  reštaurátor / pani reštaurátorka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurátorské práce kamennej sochy Sv. Jána Nepomuckého, ÚZPF 4978/1, z kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej III. etapa prác v zmysle zmluvy ... Read more »

Zverejnené zmluvy

2 júl
Zmluva o dielo z 24.08.2021 Reštaurovanie vitrážového okna v r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF 58/1, III. etapa  Zmluva o dielo z 02.07.2020 Reštaurovanie vitrážových okienv r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF ... Read more »

Modlitba duchovného sv. prijímania

27 mar
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne ... Read more »

Duchovné prijímanie…

27 mar
Ako to vzniklo? V dejinách teológie sviatostí nebola ľahká cesta k dnešnému chápaniu sviatostného a duchovného prijímania. Až do 13. storočia sa tieto dva spôsoby, hoci boli známe, chápali ako „súčasne vykonateľné a neoddeliteľné“. Nebolo možné chápať ich ako oddelene ... Read more »