Nové reštaurátorské práce NKP – socha sv. Jána Nepomuckého vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom 2019“

17 jan

Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá je zapísaná v ÚZPF pod číslom 4978/1 bola v roku 2019 predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Socha sa nachádza v kaplnke sv. Jána Nepomuckého stojacej v intraviláne obce Ľubietová na Námestí Vavrinca Dunajského 34, súp. č. 229, parc C-KN č. 1129. 

S potešením by sme chceli informovať verejnosť o znova pokračujúcich reštaurátorských prácach na soche sv. Jána Nepomuckého. Išlo už o II. etapu reštaurátorských prác, ktoré sme započali ešte v roku 2016 tiež vďaka podpore Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky (Obnovme si svoj dom 2016), ktoré podporilo reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého pre zachovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. I. etapu realizoval akad. soch Jána Filo.  V roku 2019 nám Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo novú dotáciu 8.000,- € na realizáciu II. etapy prác, ktoré v tomto na jeseň roku 2019 realizoval reštaurátor Mgr. art. Tomáš Ovsianka. Na predmetnej NKP sa realizoval nasledovný postupy reštaurátorských prác: snímanie sekundárnych premalieb (svätožiara, oltárna architektúra predela, žardiniéry, menza), desalinácia – odsol’ovanie a petrifikácia kamennej hmoty.

foto reštaurovaných častí NKP po očistení

              oltárna architektúra

pravá žardiniéra

svätožiara

V rámci testu na prítomnosť olejov a živíc farbením Sudan Black preukázal, že všetky farebné vrstvy na báze olejov/živíc. Test na prítomnosť‘ bielkovín farbením Amidoblack AB2 nepreukázal prítomnosť‘ bielkovín vo farebných vrstvách“, to exaktne dokazuje, že zachované premaľby olejového charakteru. „Farebná vrstva je nanesená na nosiči, ktorého povrch vykazuje isté známky degradácie praskliny vyplnené depozitom a farebnou vrstvou ale najmä zvyšky stielok mikroskopických rastlín a húb. Stielky sa nachádzajú vo veľkom množstve na každej z analyzovaných vzoriek na povrchu a mierne pod povrchom kamennej hmoty. Na základe uvedených skutočností predpokladáme, že dochovaná farebná vrstva nebola súčasťou primárnej úpravy.“ Toľko citácie z vyhodnotenia odobratých vzoriek farebných vrstiev a kamennej hmoty horniny z predmetnej NKP, ktorú skúmala Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD. pomocou mikroskopických metód, mikrochemických skúšok pigmentov, ďalej sledovala prítomnosť bielkovín a tukov vo farebných vrstvách a riešila kvalitatívne stanovenie obsahu vodorozpustných solí a následne bola realizovaná infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou. Na základe výsledkov realizovaných výskumov a stratigrafického prieskumu odobratých vzoriek, farebné vrstvy boli odstránené. Celoplošným dočistením oltárnej architektúry a žardiniér bola odhalená kamenná hmota v značne poškodenom stave. Odstránením nánosov premalieb boli obnažené nespočetné skryté úbytky a vážne povrchové deštrukcie i hĺbkové poškodenia kamennej hmoty (diery, praskliny), ale aj sekundárne (tmavé) doplnky (na báze cementu), ktoré vykazovali neodborný zásah pokiaľ sa jedná o materiálové zloženie, farebnosť, výtvarné plastické scelenie ale i napodobnenie štruktúry originálu. Tieto nevhodné degradujúce doplnky boli odstránené. Plastický novodobý doplnok na pravej žardiniére bol dočasne rešpektovaný z dôvodu kvalitného materiálového zloženia, avšak modelácia a štruktúra doplnku je pre dielo nevyhovujúca. Pod nánosom premalieb boli na viacerých miestach odhalené sekundárne lepené fragmenty kamennej hmoty, niektoré lepené časti uvoľnené, praskliny neboli vytmelené, len vyplnené vrstvou farieb. Odsoľovaním a petrifikáciou (spevnením a konsolidáciou narušenej deštruovanej kamennej hmoty) bola sanovaná materiálová podstata NKP.

foto reštaurovaných častí NKP – ukážka odsolovanie a petrifikácia

desalinácia oltárnej architektúry

desalinácia žardiniéry

petrifikácia žardiniéry

Všetky reštaurátorské práce a postupy, v zmysle požiadaviek metodičky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica Mgr. A. Gregovej boli zrealizované v intenciách zámeru a zásad na reštaurovanie. Jednotlivé reštaurátorské zásahy sa podrobne aj fotograficky zdokumentovali. 

Touto cestou Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod ďakuje Ministerstvu Kultúry Slovenskej republiky za finančnú dotáciu z grantu Obnovme si svoj dom 2019, ktorú farnosť dostala na reštaurátorské práce pre sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorého autorom je významný slovenský umelec Vavrinec Dunajský, rodák z Ľubietovej. Ďakujeme aj Bohu známym farníkom, ktorí prispeli finančnými prostriedkami k obnove predmetnej NKP. Tiež obci Ľubietová za poskytnutie elektrickej energie, tak potrebnej pri reštaurátorských prácach, pani metodičke z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica Mgr. Andrei Gregovej a nakoniec veľké poďakovanie patrí Mgr. art. Tomášovi Ovsiankovi a jeho spolupracovníkom, ktorí odborným spôsobom realizovali reštaurátorské práce na soche sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej.

o. Martin Uhrík, farský administrátor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *