Nové reštaurátorské práce na ďalších vitrážových oknách v kostole sv. Márie Magdalény II. etapa s finančnou podporou MK SR

9 jan

sv. Štefan, Kráľ

Reštaurované vitráže: sv. Štefan ÚZPF -VSA č.8/2, Baránok Boží – ÚZPF-VSA č.8/6, Ruža s ružencom – ÚZPF-VSA č.8/8, ktoré sú predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádzajú v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou vedenou v ÚZPF pod číslom 58/1 v intraviláne obce Ľubietová na ulici Kňazovického č. 8, súp. č. 367, parc. C-KN č. 314.

Ruža s ružencom

S potešením by sme chceli informovať verejnosť o ukončení II. etapy reštaurátorských prác v kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej. Predmetom reštaurovania boli ďalšie vitrážové okná, ktoré znázorňujú sv. Štefana, Baránka Božieho a Ružu s ružencom s dotácie MK SR Obnovme si svoj dom 2020, ktoré nám poskytlo finančnú dotáciu vo výške 10.000,- €. Reštaurátorské práce realizoval i v pri tejto etape Mgr. art. Ladislav Čserba. Samotný postup reštaurovania spočíval z demontovania a prevezenia vitrážových okien do reštaurátorského ateliéru, kde boli po fotografickom z dokumentovaní poškodených častí očistené od hrubých nečistôt, poškodené časti vitráží boli rozobraté a doplnené novými chýbajúcimi sklami. Nasledovalo maľovanie, vypaľovanie farieb, osádzanie do nových olovených profilov. Potom nastúpil proces tmelenia, čistenia a osadenia vitráží medzi izolačné dvoj-sklo. Pred osádzaní vitráží sa ešte očistili a v ostení nafarbili kovové pásy do ktorých boli potom vložené zreštaurované vitráže.

Touto cestou Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod ďakuje Ministerstvu Kultúry Slovenskej republiky za finančnú dotáciu z grantu Obnovme si svoj dom 2020, ktorú farnosť dostala na reštaurátorské práce pre reštaurovanie troch vitrážových okien vytvorených v poslednej tretine 19. storočia v maďarskej dielni, ktorá sa zaoberala výrobou takýchto okien. Ďakujeme aj Bohu známym farníkom, ktorí prispeli finančnými prostriedkami k obnove predmetných vitráží zapísaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Poďakovanie patrí aj pani metodičke z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica Mgr. Andrei Gregovej a nakoniec veľké poďakovanie patrí Mgr. art. Ladislavovi Čserbovi a jeho spolupracovníkom, ktorí odborným spôsobom realizovali reštaurátorské práce predmetných vitrážových okien, ktoré sa nachádzajú na južnej strane lode rímskokatolíckeho kostola sv. Márie Magdalény v Ľubietovej.

o. Martin Uhrík, farský administrátor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *