Ukončené reštaurátorské práce III. etapa na národnej kultúrnej pamiatke v Ľubietovej socha sv. Jána Nepomuckého s finančnou podporou MK SR

8 jan

Plastické scelenie (celkový záber)

Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá je zapísaná v ÚZPF pod číslom 4978/1 bola v roku 2020 nanovo predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Socha sa nachádza v kaplnke sv. Jána Nepomuckého stojacej v intraviláne obce Ľubietová na Námestí Vavrinca Dunajského 34, súp. č. 229, parc C-KN č. 1129. Autorom sochy je rodák z Ľubietovej Vavrinec Dunajský, ktorý sochu vytvoril v roku 1806. 

S potešením by sme chceli informovať verejnosť o znova pokračujúcich reštaurátorských prácach na soche sv. Jána Nepomuckého. Išlo už o III. etapu reštaurátorských prác, ktoré sme započali ešte v roku 2016 tiež vďaka podpore Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky (Obnovme si svoj dom 2016), ktoré podporilo reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého pre zachovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. I. etapu realizoval akad. soch Jána Filo.  V roku 2019 nám Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo dotáciu 8.000,- € na realizáciu II. etapy prác, ktoré na jeseň v roku 2019 realizoval reštaurátor Mgr. art. Tomáš Ovsianka. V roku 2020 nám Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo ďalšiu dotáciu 6.000,- € na realizáciu III. etapy prác, ktoré tak ako v roku 2019 aj v roku 2020 realizoval reštaurátor Mgr. art. Tomáš Ovsianka. Na predmetnej NKP sa realizoval nasledovné postupy reštaurátorských prác, ktoré dotýkali plastického scelenie pamiatky, ktoré však z dôvodu nedostatku financií nebolo uzavreté v plnom rozsahu. Na oltárnej architektúre bolo realizované čiastkové tmelenie, na menze (bez predely a žardiniér). Na soche sv. Jána Nepomuckého s anjelom bolo realizované upevnenie uvoľnených častí kamennej hmoty, lepenie, špárovanie, tmelenie a domodelovanie chýbajúcich častí.

Fotografie z reštaurovania: Plastické scelenie celkový pohľad a detaily.

 

Plastické scelenie kamennej hmoty. Tmelenie – doplnenie chýbajúcich fragmentov a poškodených častí bolo realizované na riadne vyčistený a vodou navlhčený povrch horniny. Konsolidovaný podklad pod tmely bol zvlhčený zriedeným roztokom Sokratu, na báze vodnej disperzie. Hlboké deštrukcie boli vyplnené farebne odlíšiteľným tmelom od originálu, hrubšej štruktúry. V ďalších vrstvách bol nanášaný jemnejší tmel, štruktúrou a farebnosťou príbuzný voči okolitému originálu. Samotnému tmeleniu predchádzalo realizovanie skúšok tmelov a ich porovnávanie so zachovaným originálom. Skúškami sa osvedčil ako najvhodnejší vápenno-cementový tmel, s použitím p. p. rôznej frakcie drte (v pomere objemových dielov: 0,5 d vápno : 0,5 d biely cement : 1 d váhový piesok : 2 d kamenná drť s prímesou svetlostálych práškových pigmentov). Vzhľadom na individuálny charakter poškodení, hlbšie deštrukcie originálu boli nahodené vo viacerých vrstvách tak, aby pri vysychaní nepopraskali. Povrch tmelov bol primárne upravovaný jemnými modelárskymi špachtličkami za mokra, v ďalšom postupe boli tmely po vytvrdnutí prehodnotené – prebrúsené špeciálnymi sochárskymi kovovými špachtľami. Tmelené miesta boli priebežne zvlhčované. V priebehu prác, ukázalo sa nevyhnutné individuálne prehodnotiť lokality v okolí vystupujúcich tmavých tvrdších fragmentov v tufe, tieto deštrukcie boli upravené jemnejším tmelom. Lepený fragment kamennej hmoty v spodnej časti menzy, bol rovnako scelený. Citlivým prístupom bola uzavretá modelácia súsošia v snahe o maximálne priblíženie sa primárnemu výrazu diela, pri minimalizovaní zásahov do originálu. Tmelenie bolo realizované napodobivým spôsobom. V prístupe reštaurovania ostáva rozhodujúca skutočnosť, že NKP po zreštaurovaní bude naďalej slúžiť svojmu dôležitému poslaniu v živom bohoslužobnom priestore. Socha svätca s plastikou anjela i oltárna architektúra ako dominantný artefakt liturgického priestoru v živej kaplnke, po zreštaurovaní plne poslúži svojim duchovným poslaním i umeleckým prejavom na oslavu Najvyššieho. Všetky zásahy boli vykonané v zmysle zákona o KR, v intenciách pamiatkovej ochrany a Rozhodnutia KPÚ v BB, v súlade s požiadavkami na kvalitu a odbornosť práce. Všetky reštaurátorské práce a postupy, v zmysle požiadaviek metodika KPÚ BB. Mgr. A. Gregovej boli zrealizované v intenciách zámeru a zásad na reštaurovanie, v súlade s účelom poskytnutia dotácie MK SR. Jednotlivé reštaurátorské zásahy sú podrobne fotograficky zdokumentované.

Touto cestou Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod ďakuje Ministerstvu Kultúry Slovenskej republiky za finančnú dotáciu z grantu Obnovme si svoj dom 2020, ktorú farnosť dostala na reštaurátorské práce pre sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorého autorom je významný slovenský umelec Vavrinec Dunajský, rodák z Ľubietovej. Ďakujeme aj Bohu známym, ktorí akým koľvek spôsobom prispeli k obnove predmetnej NKP. Tiež obci Ľubietová za poskytnutie elektrickej energie, tak potrebnej pri reštaurátorských prácach, pani metodičke z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica Mgr. Andrei Gregovej a nakoniec veľké poďakovanie patrí Mgr. art. Tomášovi Ovsiankovi a jeho spolupracovníčke Mgr. art. Alexandre Ovsiankovej, ktorí odborným spôsobom realizovali reštaurátorské práce na soche sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej.

o. Martin Uhrík, farský administrátor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *