Nahlásenie krstu

11 jan

Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého. Ustanovil ho Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19-20). Krst je základom a bránou kresťanského života. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený.

Pri krste detí je potrebné, aby aspoň jeden z rodičov s krstom súhlasil, nakoľko dieťa má byť vychovávané v katolíckej viere a náboženstve a postupne privádzané k ďalším sviatostiam (Eucharistia, birmovanie, sviatosť zmierenia a i).

Pri krste dospelých je potrebné absolvovať najprv dvojročný katechumenát (prípravu). Katechumen po náležitej príprave na Veľkonočnú vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania prijíma sviatosť krstu z rúk diecézneho biskupa. Pri tejto príležitosti sú mu udelené aj ďalšie sviatosti ako sviatosť birmovania a Eucharistie.

Nahlásenie krstu

Krst má byť vo farnosti, do ktorej rodičia patria podľa bydliska. Krst je potrebné nahlásiť osobne na fare aspoň jedným z rodičov dieťaťa.

Údaje, ktoré je potrebné uviesť:

 • meno dieťaťa, dátum a miesto narodenia
 • mená rodičov (náboženstvo, zamestnanie, stav)
 • mená krstných rodičov (náboženstvo, zamestnanie, prijaté sviatosti, stav)
 • želaný dátum krstu (sobota, výnimočne nedeľa)

Uvedené údaje budú po krste zapísané do farskej matriky pokrstených.

Čas a miesto krstu

V našej farnosti sa sviatosť krstu vysluhuje v sobotu o 10, 00 hod. vo farskom kostole sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode, v kostole sv. Františka Assiského v Hiadli, alebo v kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej. Po osobnej dohode môže byť krst aj v nedeľu po sv. omši o 12.15 hod..

Poučenie pred krstom

Rodičia a krstný rodičia musia absolvovať poučenie pred krstom. V našej farnosti býva toto poučenie v deň krstu (sobota) o 9.00 hod. v trvaní približne 45 min. na farskom úrade v Medzibrode. Ak sa krst koná v Hiadli tak pastoračných priestoroch kostola a ak sa koná v Ľubietovej tak na farskom úrade v Ľubietovej. Pokiaľ by mal byť krst v nedeľu, náuku treba absolvovať podľa osobnej dohody s kňazom farnosti.

Krstný rodič

 • katolík starší ako 16 rokov
 • bol na birmovke
 • nie je postihnutý kanonickým trestom
 • buď slobodný (teda nie je rozvedený, a tiež nežije s nikým ako druh a družka), alebo žije v katolíckom manželstve

Dieťa musí mať aspoň jedného krstného rodiča.

Na krst je potrebné priniesť

 • dieťa
 • krstnú sviecu
 • bielu košieľku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *